Obaveze klubova u drugom dijelu prvenstva

Obaveze klubova u drugom dijelu prvenstva

Shodno utvrđenom kalendaru takmičenja NS FBiH, drugi dio natjecanja/takmičenja u DRUGOJ LIGI JUG FBiH u sezoni 2012/2013 starta 16/17.03.2013. godine. Ovim putem Vas obavještavamo o neodložnim obavezama klubova Druge lige jug FBiH, koje je potrebno izvršiti prije odigravanja utakmica 16. kola a sve u skladu sa Propozicijama takmičenja i drugim odlukama IO NS FBiH.

U skladu sa navedenim obavezama, svi delegati utakmica 16. kola izvršite će provjeru izvršavanja obaveza od strane klubova na organizacionom sastanku-brifingu prije početka utakmice.

Klubovi su obavezni izvršiti sljedeće obaveze:

1.Izvršiti uplatu kotizacije i kazni po odluci Disciplinskog sudca

Klubovi su obavezni na brifingu pred utakmicu delegatu dostaviti na uvid dokaz o uplati drugog dijela kotizacije .

Klubovi su obavezni odmah po uplati, dokaz u vidu kopije uplatnice dostaviti na službeni telefax NS HNŽ 036/347-840, te ga dostaviti i delegatu prvog kola nastavka prvenstva.

Klubovi su obavezni izvršiti sve finansijske obaveze prema odlukama Disciplinske suca kao i dugove prema službenim osobama i dokaz o uplati dostaviti u NS HNŽ i delegatu prve utakmice nastavka prvenstva.

Delegati će pravovremeno iz NS HNŽ na osobni e-mail dobiti evidenciju dugovanja.

2. Pripremiti za utakmice teren za igru i popratne objekate (svlačionice za timove i suce, prostoriju za delegata, zapisnik i brifing i dr.)

Delegat utakmice i suci će izvršiti detaljnu provjeru navedenog u skladu sa važećim propisima

3.Osigurati validne takmičarske akreditacije/licence NS FBiH

Prema Propozicijama takmičenja, na klupama za rezervne igrače mogu se nalaziti samo osobe za validnim takmičarskim akreditacijama/licencama NS FBiH, što se odnosi na trenere, predstavnika kluba, ljekara, fizioteraputa i komesara za bezbjednost. Validna je odgovarajuća takmičarska akrditacija/licenca NS FBiH za takmičarsku 2012/2013 godinu.

Delegat će izvršiti provjeru validnosti i neće dozvoliti osobama koje ne posjeduju licencu boravak u tehničkom prostoru za vrijeme utakmice.

4. Osigurati validne TAKMIČARSKE AKREDITACIJE TRENERA za 2013. godinu.

Svi treneri za obavljanje dužnosti na utamicama Prve lige FBiH moraju posjedovati validnu takmičarsku akreditaciju trenera za 2013. godinu u skladu sa odredbama Propozicija takmičenja i odredbama Pravilnika o trenrima NS/FS BiH a izdaje je nakon odslušanog seminara Centar za udukaciju kadrova NS/FS BiH. UEFA licenca je uslov za dobijanje takmičarske akreditacije trenera.

5.Osigurati uslove za snimanje utakmice

Sve utakmice Druge lige jug FBiH moraju se snimati sa za to propisamog mjesta zaštićenog od vremenskih nepogoda i publike. Snimatelj video zapis predaje delegatu nakon utakmice.

6.Klub je obavezan izvršiti ljekarske preglede igrača i upisati ih u igračke legitimacije.

Ljekarski pregledi za igrače starije od 17 godina validni su (6) šest mjeseci, a za mlađe (4) četiri mjeseca. Igračbez validnog ljekarskog pregleda ne može nastupiti, delegat će takvom igraču zabraniti nastup. Klub će snositi takmičarske i disciplinske posljedice prema važećim propisima NS FBiH i NS/FS BiH.

Shodno Pravilniku, ljekarski pregled se obavlja u nadležnoj zdravstveno sportskoj instituciji ili određenoj zdravstvenoj ustanovi.

7.Klub je obavezan za sve igrače posjedovati igračke legitimacije i izvršiti registraciju igrača kod nadležnog registracionog saveza.

Klub je obavezan u nadležnom kantonalnom/županijskom savezu izvršiti preregistraciju igrača i ovjeritičlanarine igrača u igračkim legitimacijama za 2013. godinu.

9.Klub domaćin obavezan je osigurati prisustvo licenciranog ljekara ili fizioterapeuta.

Domaći tim dužan je osigurati medicinsku službu, a u protivnom podliježe automatskom sankcioniranju od strane Disciplinske komisije.

10.Sigurnost svih aktera utakmice-  obaveza kluba domaćina

Klub je obavezan imati licenciranog predstavnika kluba . Klub domaćin dužan je osigurati redarsku službu i prisustvo pripadnika policije.

11. Klubovi su obavezni izvršiti i sve ostale obaveze predviđene Propozicijama takmičenja i odlukama NS FBiH.

Mostar,11.03.2013.god.                                                                            POVJERENIK ZA NATJECANJE/TAKMIČENJE          

                                                                                                                        Nikola Cvitanović